close
تبلیغات در اینترنت
پروژه معرفی موتور BLDC و اصول عملکرد
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

پروژه معرفی موتور BLDC و اصول عملکرد

294 پروژه معرفی موتور  BLDC و اصول عملکرد آن

مطالب مرتبط با "پروژه معرفی موتور BLDC و اصول عملکرد آن"

دسته بندی

مهندسی برق
فرمت فایل PDF - Word
حجم فایل 1 MB
تعداد صفحات فایل 25

 

موتورهای DCبدون جاروبک  BLDC
در این بخش در مورد ویژگیها، انواع و اسـاس عملکـرد موتورهـای DC بـدون جاروبـک مغنـاطیس دائـم PM BLDC بحث می گردد.
تعریف موتور BLDC
موتور BLDCدر مراجع مختلـف دارای تعـاریف متفـاوتی مـی باشـد. اسـتاندارد انجمـن ملـی سـازندگان تجهیزات الکتریکی ) ،(NEMAموتور BLDCرا اینگونه تعریف می نماید: یک موتور بدون جاروبک، ماشین دوار خود سـنکرونی اسـت کـه دارای روتـور مغنـاطیس دائـم بـوده و از موقعیتهای مشخصی از شافت دوار روتور، جهـت کموتاسـیون الکترونیکـی اسـتفاده مـی شـود. ایـن موتـور می تواند همراه با درایوهای الکترونیکی مربوطه بصورت مجتمع باشد یا اینکه موتـور از درایـو مربوطـه جـدا باشد.
KUSKO نیز تعریف زیر را بیان می کند:
یک موتور که دارای سیم پیچی استاتور بوده و یک روتور مغناطیس دائم برجسـته از جـنس آهـن نـرم دارد. سیم پیچهای استاتور از یک منبع تغذیه اولیه DCو به توسط یک ماتریس از سوئیچهای حالـت جامـد تغذیه گشته و عمل کنترل با استفاده از سنسورهای وضعیت و با منطقی مشخص انجام می شـود. در غیـاب یک رگولاتور، سرعت موتور متناسب با ولتاژ DCاولیه می باشد. موتور BLDCاساسا دارای ساختاری مشابه یک مغناطیس دائم دوار همراه با یک مجموعـه از هادیهـای حامل جریان می باشد. از این نظر، مشابه بـا یـک موتـور کموتـاتور DCمعکـوس شـده نیـز مـی باشـد کـه مغناطیس می چرخد اما هادیهای جریان، ایستان باقی می مانند. در هر دو حالت، برای ثابـت مانـدن جهـت گشتاور در یک جهت، جریان در هادیها می بایست در هر زمان که یک قطب مغناطیسی از روبروی آن عبـور تغییر پلاریته میدان مغناطیسی هادیها سنکرون می گردد.

در یک موتور ،BLDCمعکوس شـدن پلاریتـه بـاکلیدزنی ادوات الکترونیک قدرت انجام می گردد. پروسه کموتاسیون در هر دو نوع ماشین، شبیه به هم بوده و سنکرون با وضعیت روتور می باشد و لذا معادلات دینامیکی مربوطه و مشخصه های سـرعت-گشـتاور آنهـا یکسان می باشند. موتورهای BLDCمغناطیس دائم که در صنایع اتومبیل سازی و هوافضـا، مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد شامل مزایای ذیل می باشند