close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پروژه قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود پروژه قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع

194 دانلود پروژه قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع

مطالب مرتبط با "دانلود پروژه قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع"

پروژه روش های ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق

تعداد صفحات : ۱۷۹

فرمت : PDF-Word

اطمینان شبکه های برق به چه مواردی وابسته است و چگونه می توان این اطمینان را در برابر خطاها افزایش داد قابلیت اطمینان توزیع بعلت تاثیر زیاد بر روی هزینه برق و وابستگی زیاد به رضایت مشترکین یکی از مهمترین موضوعات در صنعت برق است.

۸۰ تا ۹۰درصد مشکلات و مسائل قابلیت اطمینان مربوط به سیستمهای توزیع است مفاهیم قابلیت اطمینان و روشهای بررسی و بهبود آن ضرروی است که شامل مواردی مانند تعریف سیستمهای توزیع روشهای قابلیت اطمینان در سیستمهای توزیع مفاهیم و قابلیت اطمینان پارامترهای آن و…

 

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : تاثیر TCSC بر قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت ۱

۱-۱مقدمه

۱-۲ مدل سازی TCSC از لحاظ قابلیت اطمینان

۱-۳- نتایج مطالعات قابلیت اطمینان

۱-۴- تاثیر TCSC بر قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت ۲

۱-۵- مدل قابلیت اطمینان TCSC

۱-۶- مدل قابلیت اطمینان یک خط انتقال به همراه TCSC

۱-۷محاسبات قابلیت اطمینان

فصل دوم : تاثیر UPFC بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

۲-۱ کنترل کننده یکپارچه پخش توان(UPFC)

۲-۲ مدل قابلیت اطمینان

۲-۳- نتایج مطالعات قابلیت اطمینان

فصل سوم : تئوری قابلیت اطمینان و مفاهیم ریاضیات پایه ای قابلیت اطمینان

۳-۱- قابلیت اطمینان وضرورت آن

۳-۲- تئوری قابلیت اطمینان

۳-۳- مفاهیم وریاضیات پایه ای قابلیت اطمینان

۳-۴- معرفی شاخصهای قابلیت اطمینان

۳-۵- مدل سازی سیستم وارزیابی سیستم های مرکب

۳-۶- روش زنجیره ی مارکوف در سیستم پیوسته وگسسته

۳-۷- شاخص های قابلیت اطمینان

فصل چهارم : توابع توزیع در ارزیابی قابلیت اطمینان

۴-۱ تابع چگالی احتمال

۴-۲- توابع قابلیت اطمینان کلی

فصل پنجم : ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم با استفاده از توزیع های احتمال

۵-۱- سیستم های موازی

۵-۲- سیستم های زائد جزئی

۵-۳ زمان میانگین شکست

۵-۴ قطعات غیر یکسان

۵-۴-۱ شکست های حالت اضطراری

۵-۵- قابلیت اطمینان قطعه و فرسودگی آن

۵-۵-۱ قابلیت اطمینان قطعات ونگهداری آنها

۵-۶- نتیجه گیری

فصل ششم : قابلیت اطمینان و نحوه ارزش گذاری آن

۶-۱- سیستم های سری

۶-۱-۱ سیستم هایی با بیش از دو قطعه

۶-۲- تکنیکهای خلاصه سازی شبکه

۶-۳ نگهداری مشمول زمان بندی

۶-۴ شکست های مد مشترک

۶-۴-۱ شبیه سازی وتکنیک های ارزیابی

فصل هفتم : عوامل قابلیت اطمینان سیستم قدرت

۷-۱ عوامل موثر بر قابلیت اطمینان سیستم قدرت

۷-۱-۱-ذخیره گردان

۷-۱-۲- قابلیت انتقال و پست

۷-۱-۳تاثیرات دما بر تجهیزات

۷-۲-عوامل طراحی موثر قابلیت اطمینان

۷-۳- بهره‌برداری از تجهیزات هنگام نبودن منابع عادی انرژی

۷-۳-۱ ترکیبات قابل گزینش

۷-۳-۲ ارتباط با سیستم‌های دیگر

۷-۳-۳-نشان دادن شرایط سیستم و ارتباطات

نتیجه گیری

مراجع

rhfgdj hxldkh

k