close
تبلیغات در اینترنت
پروژه ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و اﺛﺮات ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی AC
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

پروژه ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و اﺛﺮات ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی AC

195 دانلود پروژه ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و اﺛﺮات ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی AC

مطالب مرتبط با "دانلود پروژه ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و اﺛﺮات ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی AC"

دانلود پروژه ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و اﺛﺮات ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی AC

تعداد صفحات : ۱۰۰

فرمت : Word - PDF

در فصل اول ابتدا سری های فوریه که در آنالیزهای هارمونیک ها ابزاری نیرومند هستند به طور مختصر مرور شده اند و سپس منابع تولید هارمونیکها و در انتهای فصل اثرات هارمونیکها بر تجهیزات مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل دوم اثرات هارمونیکها بر ماشینهای ACسه فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار کرفته و تلفات ناشی از هارمونیکها که موجب ایجاد مشکلات حرارتی می شوند و مسائلی در اتباط با گشتاور مطرح شده است.همچنین مدار معادل موتور ACبرای جریانهای جریانهای هارمونیک به دست آمده و تاثیرشان در راندمان مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم به معرفی فیلترهایی برای تعدیل خروجی یکسوسازها جهت کاهش اثرات نا مطلوب هارمونیکها در سیستمهای قدرت پرداخته است که می تواند در طراحی و تولید ماشینهای ACسه فاز موثر باشند.

 

دانلود پروژه ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و اﺛﺮات ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی AC

فهرست مطالب

فصل اول :آشنایی با هارمونیک ها و سری های فوریه

۱-۱-مقدمه

۱-۲-سری های فوریه

۱-۲-۱-توابع دوره ای , سریه ای فوریه

۱-۲-۲-سریه ای فوریه , فرمول های اویلر

۱-۲-۳-موج مربعی

۱-۲-۴-سری فوریه توابع زوج و فرد

۱-۳-منابع هارمونیک ها

۱-۳-۱-جریان تحریک القایی

۱-۳-۲-یکسو سازها

۱-۳-۲-۱-وضعیت بار

۱-۳-۲-۲- وضعیت منبع

۱-۳-۳-تجهیزات تخلیه ای

۱-۳-۴- ارتباط بین هارمونیک ولتاژ و جریان

۱-۳-۵- اثر هارمونیک ها بر خازن ها

۱-۳-۶-اثر هارمونیک ها بر تلفات دی الکتریک خازنها

۱-۳-۷-اثر خازن ها بر روی هارمونیک

۱-۳-۷-۱-رزونانس موازی

۱-۳-۸-اثر هارمونیک بر روی لامپهای روشنایی و المان های حرارتی

۱-۳-۹-تاثیر هارمونیک ها بر کلیدها

۱-۳-۱۰- اثرات هارمونیک ها بر عایقها

۱-۳-۱۱-اثرات هارمونیک ها بر فیوزها

۱-۳-۱۲-اثر هارمونیک ها بر سیستم های مخابراتی

دانلود پروژه ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و اﺛﺮات ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی AC

فصل دوم : ماشین هایAC چند فازه

۲-۱-مقدمه

۲-۲-مدار معادل موتور القایی

۲-۲-۱-معادل گشتاور

۲-۲-۲-پخش توان در روتور

۲-۲-۳-دیاگرام فازوری

۲-۳-هارمونیک های mmf شکاف هوایی

۲-۳-۱-موجهای mmf زمانی هارمونیک ها

۲-۳-۲-موجهای mmf مکانی هارمونیک ها

۲-۳-۳-دامنه هارمونیک هایmmf

۲-۳-۴-هارمونیک های مولفه های مثبت، منفی و صفر

۲-۴-رفتار هارمونیکی موتورها ac

۲-۴-۱-مدار معادل هارمونیک

۲-۴-۲-جریان های هارمونیک

۲-۵-تلفات موتور هنگام کار با منبع غیر سینوسی

۲-۵-۱-تلفات مسی استاتور

۲-۵-۲-تلفات مسی روتور

۲-۵-۳-تلفات هارمونیکی هسته

۲-۵-۴-راندمان موتور

۲-۶-گشتاورهای هارمونیک

۲-۶-۱-گشتاورهای هارمونیک ساکن

۲-۶-۲-گشتاورهای هارمونیک ضربانی

دانلود پروژه ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و اﺛﺮات ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی AC

فصل سوم : فیلترهای هارمونیک

۳-۱-مقدمه

۳-۲-تعدیل خروجی یکسوساز

۳-۳-فیلتره کردن خروجی اینورتر

۳-۴-فیلترهای خط AC

۳-۵-نتیجه

۳-۶-ضریب توزیع

۳-۷-تاثیر هارمونیک ها روی ضریب گام و ضریب توزیع

منابع