close
تبلیغات در اینترنت
شبیه سازی موتور القایی سه فاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

شبیه سازی موتور القایی سه فاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز

105 شبیه سازی موتور القایی سه فاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز

مطالب مرتبط با "شبیه سازی موتور القایی سه فاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز"

شبیه سازی موتور القایی سه فاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز

این پروژه دارای پاورپوینت ارائه + توضیحات شبیه سازی + فایل شبیه سازی شده در نرم افزار متلب + مقالات استفاده شده می باشد.

این مقاله روش کنترلی جدیدی برای مبدل ماتریسی مورد استفاده در کنترل برداری موتور القایی سه فاز ارائه می دهد .

ویژگی روش جدید قابلیت عملکرد بدون وقفه، در مقابل خطاهایی می باشد، که موجب عدم استفاده از یکی از فازهای موتور القایی می شود.

در این شرایط الگوی کلیدزنی مبدل ماتریسی باید بگونه ای تغییر کند که میدان مغناطیسی گردشی موتور در شرایط خطا بدون تغییر باقی بماند.

شبیه سازی موتور القایی سه فاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز

روش های کنترل برداری:

۱- روش باند هیسترزیس ۲- روش مدولاسیون برداری

این روش نیازی به تغییرات در توابع کنترلی مبدل ماتریسی ندارد و بـا اعمـال اصلاحات جزئی در کنترل برداری، امکان ادامه عملکرد موتور القایی تحت خطای قطعی تکفاز بوجـود مـیآورد.

ایـن پروژه ضمن بررسی شرایط موتور القایی و مبدل پس وقـوع خطـا و نحوه اصلاح پارامترهای موتور و ساختار مبدل ماتریسی برای حصول شرایط قبـل از خطـا، روش جدیـدی را بـرای کنتـرل مبدل ماتریسی پیشنهاد میدهـد.

ایـن روش ترکیبـی از روش مدولاسیون برداری و باند هیسـترزیس مـیباشـد. نتـایج ایـن روش با شبیهسازی در محیط نرمافزار Matlab بدسـت آمـده است.

یکی از روشهای نـوین کنتـرل موتورهـای القـایی، روش کنترل برداری است. در این روش موتور القـایی مشـابه موتور dc تحریک مستقل با تنظیم جریـان میـدان و جریان آرمیچر کنترل می شود.

شبکه های قدرت معمولا توان متناوب با فرکانس و ولتاژ ثابت ارائه میدهند، بنابراین نیاز به مبـدلی بـرای تغییـر فرکـانس و ولتاژ ضروری میباشد.

روشهای زیادی برای ایجاد ولتاژ ac متغیـر وجـود دارد کـه عمدتا از مبدلهای غیرمستقیم (ac-dc-ac ) اسـتفاده مـیکننـد.

شبیه سازی موتور القایی سه فاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز

روش کنترل برداری :

در حال حاضر، کنترل برداری به دلیل دقت بالا و پاسخ دینامیکی خوب از متداول‏ترین روش‏های کنترل موتور القایی است. در روش کنترل برداری ، اندازه و فاز متغیرها کنترل می شود .


کنترل مبدل ماتریسی :

یکی از روش های نوین کنترل موتورهای القایی، روش کنترل برداری است. در این روش موتور القایی مشابه موتور dc تحریک مستقل با تنظیم جریان میدان (جریان درراستای محور مستقیم) و جریان آرمیچر (جریان در راستای محور متعامد) کنترل می شود. جهت تنظیم این جریان ها نیاز به منبع ولتاژ متناوب با دامنه و فرکانس متغیر می باشد .شبیه سازی موتور القایی سه فاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز

شبیه سازی موتور القایی سه فاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز

شبیه سازی موتور القایی سه فاز با عملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز این پروژه دارای پاورپوینت ارائه + توضیحات شبیه سازی + فایل شبیه سازی شده در نرم افزار متلب + مقالات استفاده شده می باشد. این مقاله روش کنترلی جدیدی برای مبدل ماتریسی مورد استفاده در کنترل برداری موتور القایی سه ...