close
دانلود آهنگ جدید
دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام

223 دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام

مطالب مرتبط با "دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام"

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام

جلوگیری از هدررفتن منابع از طرفی و نیاز به تامین خوراک واحدهای پتروشیمی از سوی دیگر ، مدیریت
مناطق نفت خیز را بر آن داشت تا با احداث واحد های جدید از سوزانده شدن گازهای همراه نفت جلوگیری
کرده و این گازها را به محصول با ارزش مایعات گازی تبدیل نماید.

از طرفی ، مدیریت پتروشیمی نیز بر آنشد تا با افزایش ظرفیت در واحد های موجود و یا با احداث واحدهای جدید، ارزش افزوده محصولات از جمله مایعات گازی را افزایش داده و نیز خوراک واحدهای پایین دستی جدید را تامین نماید.

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام

از طرف دیگر ، با توجه به سیاست های دولت مبنی بر تقویت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ، نیاز به تامین خوراک واحدها ی خصوصی جدید پتروشیمی بیش از پیش احساس گردیده است.

در این راستا ، یکی از واحدهای بسیار مهم پتروشیمی بندرامام ، واحد تفکیک مایعات گازی ) Natural Gas
( Liquid Fractionation – NF است.

بدلیل افزایش خوراک آن از مناطق نفتخیز ، در آینده نهچندان دور ، خوراک مایعات گازی بیشتری دریافت خواهد نمود و لذا بحث بسیار مهم انتخاب دو گزینه یعنی افزایش ظرفیت واحد  NFموجود Uو یا احداث یک واحد جدید  NFدر دستور کار مدیریت محترم پتروشیمی بندرامام قرار گرفت.

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام

فهرست مطالب:

 • پیشگفتار
 • چکیده
 • فصل ۱- کلیات
  • محصولات
  • نمودار سازمانی
  • تاریخچه ای از پتروشیمی بندرامام و واحد تفکیک مایعات گازی
  • پتروشیمی بندرامام
  • واحد تفکیک مایعات گازی
  • ضرورت اجرای طرح
 • فصل ۲- شرح فرآیند واحد تفکیک مایعات گازی
  • بخشهای اصلی
   • مخازن خوراک
   • بخش پروپان زدا DeC3
   • بخش اتان زدا DeC2
   • بخش متان زدا DeC1
   • بخش بوتان زدا DeC4
   • بخش پنتان زدا DeC5
  • بخشهای دیگر
   • بخش خشک و شیرین کننده اتان/پروپان C2/C3 SW/DR
   • بخش خشک و شیرین کننده بوتان C4 SW/DR
   • سیستم سرد کننده پروپان C3 Chilling
   • سیستم سرد کننده بوتان C4 Chilling
   • سیستم تبرید پروپان C3 Refrigeration
   • قسمت خشک کننده گاز Lean Gas Drying
   • سیستم مشعل و ضایعات Flare & NGL Disposal
   • بازیافت کندانس Steam & Condensate
 • فصل ۳
  • شرح وظایف مهندسی فرایند
  • اهداف مهندسی فرایند
  • طرح های در دست اقدام واحد NF3
  • شماتیکی از واحد تفکیک مایعات گازی