close
دانلود آهنگ جدید
پروژه در مورده گیاه کلزا
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

پروژه در مورده گیاه کلزا

125 دانلود پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

مطالب مرتبط با "دانلود پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا"

دانلود پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۰۷

مقدمه

گیاه کلزا مهمترین گونه زراعی جنس براسیکا (Brassica) میباشد. و ویژگیهای خاص این گیاه یعنی قابلیت کشت در نقاط مختلف ، در صد بالای روغن آن ، کیفیت مطلوب روغن ، کاربرد روغن آن در صنایع نساجی و پلاستیک و نیز استفاده از کنجاله آن در تغذیه دام سبب شده است.

توسعه کشت این گیاه بعنوان نقطه امیدی جهت تامین روغن خام مورد نیاز کشور و رهائی از وابستگی بشمار رود .بطوریکه در حال حاضر کلزا نقطه ثقل طرحهای افزایش تولید دانه های روغنی محسوب میگردد.

دانه‎های روغنی قسمت مهمی از تولید محصولات کشاورزی را شامل می‎شوند، چون علاوه بر مصارف صنعتی از لحاظ تغذیه نیز اهمیت بسزایی دارند.


دانلود پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

فهرست :

۱- کلزا

۲-۱- خصوصیات کلی وعمومی کلزا

۲-۱-۱- تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا

۲-۱-۲- خصوصیات گیاه شناسی کلزا

۲-۱-۳- کشت و تولید کلزا

۲-۱-۴- برداشت کلزا

۲-۱-۵- ارقام وگونه های کلزا

۲-۱-۶- مهمترین گونه های جنس براسیکا

۲-۱-۷- اهمیت اقتصادی وصنغتی کلزا

۲-۲- اصلاح گیاه کلزا

۲-۲-۱- برداشت کلزا

۲-۲-۲- اهداف اصلاحی کلزا

۲-۳- گیاهان هاپلوئید

۲-۳-۱- مزایا و کاربردهای هاپلوئیدها

۲-۳-۲- مشکلات ومحدودیت های هاپلوئیدها

۲-۳-۳- روشهای تولید گیاهان هاپلوئید

۲-۳-۳-۱- تولید خود به خودی (روشهای طبیعی)

۲-۳-۳-۲- تولید القایی(روشهای آزمایشگاهی)

۲-۳-۳-۲-۱- آندروژنز(نرزایی)

دانلود پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

۲-۳-۳-۲-۱-۱- کشت بساک

۲-۳-۳-۲-۱-۲- کشت میکروسپور

۲-۳-۳-۲-۲- ژینوژنز(کشت تخمدان وتخمک)

۲-۳-۳-۲-۳- روش حذف کروموزومی

۲-۴- کشت میکروسپورهای جدا گردیده کلزا

۲-۵- عوامل موثر بر رویانزایی میکروسپورهای جدا گردیده کلزا

۲-۵-۱- شرایط رشد، فیزیولوژی و ژنوتیپ گیاه مادری

۲-۵-۲- اندازه غنچه

۲-۵-۳- مراحل تکاملی میکروسپورها

۲-۵-۴- تراکم میکروسپور در محیط کشت

۲-۵-۵- ترکیب محیط کشت

۲-۵-۶- دما

۲-۶- مکانیسم رویانزایی

۲-۶-۱- مقدمه

۲- ۶-۲- تقسیم قرینه هسته والقائ رویانزایی

۲-۶-۳- حوادث چرخه سلولی در طی رویانزایی میکروسپورها

۲-۶-۴- خانواده های ژنی درگیر با رویانزایی میکروسپورها در کلزا

۲-۷- عوامل موثر بر باززایی گیاه از رویانهای هاپلوئیدی کلزا

۲-۷-۱- بلوغ ،مرحله رشد ونمو رویانها

۲-۷-۲- اندازه رویانها

۲-۷-۳- محیط کشت

۲-۷-۵- BAP وژیبرلیک اسید

۲-۷-۶- استفاده از کاغذ فیلتر در محیط کشت یا زراعی

۲-۷-۷- زغال فعال

۲ -۷-۸- تیمار ABA و ابگیری رویانها

۲-۸-  موارد استفاده از کشت میکروسپورکلزا

۲-۸-۱- اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک

۲-۸-۲- موتا سیون و انتخاب

۲-۸-۳- کشت میکروسپورو تکنولوژی  بذر مصنوعی

۲-۸-۴- سیستم کشت میکروسپور در مطالعات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

۲-۸-۵- استفاده در کشت و امتزاج پروتوپلاستها

دانلود پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

فصل سوم: مواد و روشها                                                                                       

۳-۱- مواد گیاهی

۳-۲- کشت بذور

۳-۳- شرایط اتاق رشد

۳-۴- مراقبت های زراعی

۳-۵- برداشت غنچه ها وتعیین مرحله مناسب میکروسپورها جهت جنین زایی

۳-۶- محیط های کشت، ایزولاسیون وباززاییدر کشت میکروسپورهای کلزا

۳-۶-۱- محیط ایزولاسیون میکروسپورها

۳-۶-۲- محیط کشت میکروسپورها

۳-۶-۳-۱- استریل کردن محیط کشت میکروسپورهای کلزا

۳-۶-۴- محیط کشت باززایی ، جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا

۳-۶-۵- وسایل مورد نیاز جهت کشت میکروسپورهای کلزا

۳-۷- روش انجام آزمایش کشت میکروسپورهای کلزا

۳-۷-۱- برداشت غنچه ها

۳-۷-۲- استریل کردن غنچه ها

۳-۷-۳- استخراج میکروسپورها

۳-۷-۴- تعیین تراکم میکروسپورها

۳-۸- آزمایشات انجام شده

۳-۸-۱-مطالعه اثرتراکمهای مختلف میکروسپوربرروی جنین زایی میکروسپورهای کلزا

۳-۸-۲- مطالعه باززایی گیاه در جنین هایی با اندازه های مختلف حاصل از کشت

میکروسپورهای کلزا

۳-۸-۳- مطالعه اثراستفاده از کاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال

۳-۸-۴- مطالعه  اثر استفاده ازشوک سرمایی  بر روی  درصد تشکیل  گیاهچه های طبیعی

۳-۸-۵- تعین سطح پلوئیدی گیاهچه های باززایی شده

۳-۹- تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم:نتایج وبحث