close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود پایان نامه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

99 دانلود پایان نامه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

مطالب مرتبط با "دانلود پایان نامه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال"

دانلود پایان نامه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۱۵

پایگاه‌های داده فعال با هدف ایجاد تعامل در پایگاه‌های داده ایجاد شدند. در این نوع پایگاه داده با تعریف قوانین و بدون نیاز به کدنویسی، سیستم قادر به عکس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم در شرایط خاص می‌باشد.

تعریف قوانین ساده‌ترین نوع بیان محدودیت‌ها بوده که برای متخصص های محیط نیز قابل درک می‌باشد.

اما در بیان تجربیات اغلب از کلمات فازی استفاده می‌شود که ترجمه آن‌ها به مقادیر دقیق منجر به کاهش ارزش معنایی دانش می‌شود.

فازی‌سازی پایگاه‌های داده فعال با هدف نزدیک‌تر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی انسان مطرح شد.

این امر کمک می‌کند دانش متخصصین، مستقیماً به پایگاه داده منتقل شود. ضمن اینکه تغییرات نیز با کمترین هزینه، بر قوانین تعریف شده اعمال می‌شود.

 

فهرست مطالب :

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده

فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه

۱-۲ مروری بر فصول پایان‌نامه

دانلود پایان نامه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

فصل دوم: پایگاه داده فعالد

۲-۱ مدیریت داده

۲-۲ مدیریت قوانین

۲-۲-۱ تعریف قانون

۲-۲-۱-۱ رویداد

۲-۲-۱-۲ شرط

۲-۲-۱-۳ واکنش

۲-۲-۲ مدل اجرایی

۲-۲-۲-۱ اولویت اجرایی در قوانین

۲-۲-۲-۲ معماری پایگاه داده فعال

۲-۲-۲-۳ آشکارساز رویداد

۲-۲-۲-۴ ارزیابی شرط

۲-۲-۲-۵ زمانبندی

۲-۲-۲-۶ اجرا

۲-۳ نمونه‌های پیاده‌سازی شده

۲-۳-۱ Starburst

۲-۳-۲ Ariel

۲-۳-۳ NAOS

۲-۴ نتیجه

فصل سوم: مفاهیم فازی

۳-۱ مجموعه‌های فازی

۳-۲ عملگرهای فازی

۳-۳ استنتاج فازی

۳-۴ ابهام‌زدایی

۳-۵ نتیجه

دانلود پایان نامه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

فصل چهارم : پایگاه داده فعال فازی

۴-۱ تعریف فازی قوانین

۴-۱-۱ رویداد فازی

۴-۱-۱-۱ رویدادهای مرکب

۴-۱-۱-۲ انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مرکب

۴-۱-۲ شرط فازی

۴-۱-۳ واکنش فازی

۴-۱-۴ تعیین فازی موقعیت زمانبندی

۴-۲ معماری و مدل اجرایی قوانین

۴-۲-۱ آشکارساز رویداد

۴-۲-۲ بررسی شرط

۴-۲-۳ اجرا

۴-۲-۴ زمانبندی

۴-۳ نتیجه

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات

فصل پنجم: رونوشت برداری فازی

۵-۱ رونوشت برداری

۵-۱-۱ رونوشت برداری همگام

۵-۱-۲ رونوشت برداری ناهمگام

۵-۱-۳ ماشین پایه رونوشت برداری داده

۵-۱-۴ مقایسه دو روش همگام و ناهمگام

۵-۲ رونوشت برداری فازی

۵-۲-۱ استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری

۵-۳ کمیت سنج های فازی

۵-۳-۱ روش محاسبه کمیت سنج های فازی

۵-۳-۲ کمیت سنج عمومی

۵-۳-۳ کمیت سنج جزئی

۵-۳-۴ کمیت سنج جزئی توسعه یافته

۵-۴ روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی

۵-۵ معماری ماشین رونوشت بردار فازی

۵-۶ مثال

۵-۷ کارایی

۵-۷-۱ ترافیک در رونوشت برداری مشتاق

۵-۷-۲ ترافیک در رونوشت برداری تنبل

۵-۷-۳ ترافیک در رونوشت برداری فازی

۵-۷-۴ مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل

۵-۸ جمع بندی

فصل ششم: پیاده سازی

۶-۱ Fuzzy SQL Server

۶-۲ عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server

۶-۳ شبیه سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی

۶-۴ اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی

۶-۵ جداول سیستمی مورد نیاز

۶-۶ مثال

۶-۷ کارهای آتی

مراجع و منابع