close
تبلیغات در اینترنت
شبیه سازی میرا کنندگی نوسان توان با TCSC با استفاده از الگوریتم ژنتیک
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

شبیه سازی میرا کنندگی نوسان توان با TCSC با استفاده از الگوریتم ژنتیک

281 شبیه سازی میرا کنندگی نوسان توان با TCSC با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مطالب مرتبط با "شبیه سازی میرا کنندگی نوسان توان با TCSC با استفاده از الگوریتم ژنتیک"

 

در این مقاله نحوه تنظیم PSS و میراگر POD در یک سیستم قدرت تک ماشینه (SMIB) مجهز به TCSC شرح داده می شود وکنترل کننده مهم و موثری با استفاده از طرحهای PSS و PODبرای بهبود پایداری سیستم قدرت پیشنهاد شده است. یک جبرانگر پیشفاز-پسفاز دو طبقه برای ساختار PSS در نظر گرفته شده است و یک طرح کنترلی جدید با استفاده از کنترل بهینه خطی برای طراحی POD پیشنهاد شده است. برای تعیین پارامترهای کنترل کننده POD از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. دینامیک و پایداری سیستم مذکور در حضور یک اغتشاش (تغییر 20% در بار) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که حضور TCSC  در سیستم قدرت مجهز به کنترل کننده مذکور ظرفیت بسیاری را برای بهبود پایداری داراست. کاهش 45% در ماکزیمم فراجهش و 16% در زمان نشست با اعمال کنترل کننده فوق حاصل شده است و نیز قطبهای غالب سیستم به نواحی پایدارتری انتقال می یابند. این نتایج نشان می دهد که کنترل بهینه پیشنهادی مذکور دارای عملکرد خوبی است. همچنین نقش POD غالبر از PSSمی باشد، هر چند هر دو به طور همزمان بر هم کنش مثبتی دارند.

 

برای دانلود فایل شبیه سازی کلیک کنید

 

 

قسمتی از نتایج شبیه سازی

شکل 1