close
دانلود آهنگ جدید
دانلود جزوه آموزشی اصول دیگ های بخار
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود جزوه آموزشی اصول دیگ های بخار

143 دانلود جزوه آموزشی اصول دیگ های بخار

مطالب مرتبط با "دانلود جزوه آموزشی اصول دیگ های بخار"

دانلود جزوه آموزشی اصول دیگ های بخار

فصل اول

بررسی مولدهای بخار

- معرفی مولدهای بخار

- بیان اجزاء مولد بخار

- بررسی عملکرد این اجزاء

دانلود جزوه آموزشی اصول دیگ های بخار

فصل دوم

اصول کلی دیگهای بخار

- بیان عملکرد دیگ بخار

- بررسی سیستم تولید کننده حرارت (کوره) و اجزاء آن

فصل سوم

تولید بخار

- خواص بخار

- نحوه تغییر فاز آب به بخار

دانلود جزوه آموزشی اصول دیگ های بخار

فصل چهارم

- تصفیه آب به منظور تولید بخار

- بررسی وجود ناخالص ی درآب خوراک

- بیان مراحل تصفیه آب

فصل پنجم

بهسازی شیمیایی داخلی دیگهای بخار

- بیان انواع روشهای بهسازی شیمیایی آب درداخل دیگ بخار

- بیان مواد مورد استفاده برای این منظور

دانلود جزوه آموزشی اصول دیگ های بخار

فصل ششم

خوردگی در دیگهای بخار

- بررسی انواع خوردگی دردیگ بخار

- بررسی خوردگیهای دراجزاء دیگر

فصل هفتم

معضلات دیگ بخار

- بررسی ایجاد رسوبات به علت ناخالصیهای موجود درآب

- بررسی اثرات آلوده کننده های آب دیگ بخار

- بررسی بروزکف دردیگ بخار

- شستشوی دیگ بخار

فصل هشتم

راه اندازی و از سرویس خارج کردن دیگ های بخار

- اصول کلی راه اندازی دیگهای بخار

- از سرویس خارج کردن دیگ بخار

- بیان موقعیتهای اضطراری