close
دانلود آهنگ جدید
دانلود پایان نامه سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی word
کانال تلگرام سایت پـــروژه 24 بزودی ...

دانلود پایان نامه سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی word

146 دانلود پایان نامه سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی

مطالب مرتبط با "دانلود پایان نامه سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی"

دانلود پایان نامه سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۴۵

یک سیستم دستگاهی میکروفلویدی (میکروسیالی) می تواند به توسط این حقیقت شناخته شود که دارای یک یا چند کانال با حداقل یک بعد کمتر از یک میلی متر می باشد.

سیالات متداول مورد استفاده در سیستم های دستگاهی میکروسیالی شامل نمونه های خونی کامل و واحد، سوسپانسیون های سلول های باکتریایی ، محلول های پادتن یا پروتئینی و انواع مختلف محلول های بافر یا تامپون می باشند.

می توان از این سیستم های دستگاهی میکروسیالی جهت نیل و حصول به دامنه گسترده و گوناگونی از محاسبات جالب و کامل نظیر ضرایب پخش و نفوذ مولکولی،  ویسکوزیته سیالی ، ضرایب پیوندی مواد شیمیایی و سنتیک های واکنش آنزیم ها، استفاده نمود.

سایر کاربردهای دیگر موجود برای دستگاه های میکروسیالی نیز شامل روش جداسازی کروماتوگرافیکی موئین یا مویرگی ، روش متمرکز و مجتمع کردن ایزوالکتریکی ارزیابی و تجزیه و تحلیل سیستم ایمنی ، سیتومتری جریانی، تزریق نمونه های پروتئین جهت تجزیه و تحلیل از طریق روش اسپکترومتری جرمی ، تجزیه و تحلیل DNA ، بکارگیری کنترلی سلولی، جداسازی و استخراج سلولی ، الگوسازی سلولی، وتشکیل و ایجاد اجزاء خاص مواد شیمیائی، می باشد. بیشتر این کاربردها برای تشخیص های بالینی مفید و سودمند هستند.

 

دانلود پایان نامه سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول سیستم میکرو سیالی

۱-۱ اصول بنیادی سیستم های میکروسیالی

۱-۱-۱ جریان ناشی از فشار

۱-۱-۲ جریان الکترونیکی

۱-۲ نمونه شبیه سازی شده از سنسور T شکل

۱-۲-۱ جریان دو ویسکوزیته ای

۱-۳ تأثیر نسبت بعد کانال

فصل دوم: پدیده چند مقیاسی در سیستم های میکروسیالی و نانوسیالی

۲-۱ مقدمه

۲-۲ سیستم های میکروسیالی و نانوسیالی

۲-۳ الکتروسنتیک در میکروسیالات و نانوسیالات

۲-۳-۱ الکترو اسمز

۲-۳-۲ الکتروفورسیز و دی الکتروفورسیز

۲-۳-۳ الکتروسینتیک غیر خطی

۲-۳-۴ مکانیک سیالات سیستم های میکرو و نانو سیال

۲-۴ مدل های شبیه سازی سیتم های میکرو و نانو سیال

۲-۴-۱ مدل شبیه سازی ناویر- استوکس / استوکس

۲-۴-۲ روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

۲-۴-۳ روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو(DSMC) و روش لاتیک-بولتزمن LBM))

۲-۵ مدلسازی چند مقیاسی

۲-۶ روش جداسازی سلول- ذره با استفاده از DC-DEP

۲-۷  تکنیک های جداسازی DNA

دانلود پایان نامه سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی

فصل سوم: تاثیر تراکم پذیری و انتقال بر توربولنس در جریان درون میکروکانالها

۳-۱ مروری بر کارهای انجام شده

۳-۲- میکرو کانالها

۳-۲-۱- تولید میکرو کانال

۳-۲-۲- روشهای آزمایشگاهی

۳-۳  شبیه سازی

۳-۴ بررسی نتایج محققین

۳-۴-۱ نتایج آزمایشگاهی

فصل چهارم: کاربرد سیستمهای میکرو با آرایش پروتئینی فلوئورسنتی

۴-۱ مقدمه

۴-۲ مروری بر کارهای گذشته

۴-۲-۱ تهیه میکرو ساختار آرایشی

۴-۲-۲ تجزیه و تحلیل جریان

۴-۳ روشها

۴-۳-۱ روش جریان دانه ای ثابت

۴-۳-۲  روش ته نشینی

۴-۳-۳ روش تقویت سیگنال

۴-۴  ساختار آرایش پروتئین معکوس

دانلود پایان نامه سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی

فصل پنجم:سیالات غیر نیوتنی و کاربرد آن در سیستم های میکروسیال

۵-۱ رفتار غیر نیوتنی

۵-۲ رفتار سیال مستقل از زمان

۵-۲-۱ سیالات شبه پلاستیک

۵-۲-۲ سیالات دایلاتنت

۵-۲-۳ سیالات ویسکوپلاستیک

۵-۳ رفتار سیال وابسته به زمان

۵-۳-۱ سیال تیکسوتروپیک

۵-۳-۲ سیال رئوپکسی

۵-۴ سیال ویسکوالاستیک

۵-۵ سیالات غیر نیوتنی در سیستم های میکروسیال

فصل ششم:آشنایی با نرم افزار FEMLAB در مهندسی شیمی

۶-۱ روش المان محدود

۷-۲ مقدمه ای بر مدلسازی به روش المان محدود در مکانیک سیالات

۶-۳  نکاتی در مورد نرم افزار FEMLAB

۶-۴  FEMLAB چیست

۶-۵ روش های کاربردی در FEMLAB

۶-۶  مدول مهندسی شیمی در FEMLAB

۶-۷  موازنه های ممنتوم

۶-۷-۱ توصیف جریان در زیر لایه متخلخل با قانون دارسی

 

۶-۷-۲ توصیف جریان با معادلات ناویر- استوکس

۶-۷-۳ جریان غیر نیوتنی

۶-۷-۴  بسط

۶-۷-۵  جریان تراکم پذیر اولر

۶-۸  موازنه های انرژی

۶-۹ موازنه های جرم

۶-۹-۱ کاربردهای جابجایی- نفوذ و نفوذ با استفاده از قانون فیک

۶-۹-۲ کاربردهای جابجایی- نفوذ و نفوذ مورد استفاده در انتقال استفان- ماکسول

۶-۹-۳ انتقال جابجایی- نفوذ، حرکت مولکولی در موازنه جرم با استفاده از معادلات پلانک- نرنست                                        

فصل هفتم:شبیه سازی میکروسلول H شکل

۷-۱ فیلترH  شکل

۷-۱-۱ ا نتقال جرم

۷-۲  شبیه سازی حالت یکنواخت

۷-۳ تعریف مدل

۷-۳-۱ معادله عمومی انتقال جرم سه بعدی

۷-۳-۱-۱ فرضیات جریان یکنواخت دو بعدی

۷-۳-۱-۲ شرایط مرزی

۷-۳-۲ معادله عمومی ناویر- استوکس

۷-۳-۲-۱ شرایط مرزی

۷-۴ شبیه سازی مدل با سیال آب

۷-۵ شبیه سازی مدل با سیال خون

۷-۵-۱ شبیه سازی با استفاده از مدل قانون توان

۷-۵-۲ شبیه سازی با استفاده از مدل کوآرا

نتیجه گیری

پیشنهادات